Vedtægter

Vedtægter for Svebølle Boldklub 2016

§ 1. Foreningens navn er – Svebølle Boldklub 2016 – I daglig tale – SB16 – eller Svebølle Boldklub. Stiftet den 25. August 2016 – Hjemsted: Kalundborg kommune

§ 2. Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

§ 3. Foreningen er tilsluttet specialforbund under DIF, DBU, DGI og dermed undergivet disse organisationers vedtægter.

§ 4. 

Stk 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som støttemedlemmer kan optages enhver, når de vedkender sig nærværende vedtægter og ikke er i kontingentrestance.

Stk. 2 Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.


§ 5

Stk 1. Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af formand, kasserer, ungdoms- og seniorudvalgsforman samt mindst 1 bestyrelsesmedlem eller 3 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastsætter kontingent for klubbens medlemmer.


Stk 2. Alle valg gælder for 2 år ad gangen


Stk. 3. Formand, ungdomsudvalgsformand og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år


Stk. 4. Bestyrelsen har bemyndigelse til, hvis forholdene taler herfor, at ansætte en forretningsfører til at føre foreningens regnskab, med ansvar overfor bestyrelsen gennem den valgte kasserer. Evt. Honorar til forretningsføreren, skal godkendes af generalforsamlingen.


Stk. 5. Valgbar er ethvert medlem, der er fyldt 18 år.

Stk. 6. Bestyrelsen godkender et ungdoms- og et seniorudvalg. Formanden for disse udvalg vælges på generalforsamlingen med ansvar overfor bestyrelsen i forbindelse med udvalgets virke og økonomi.


Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte andre udvalg efter behov.


Stk. 8. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, én 1. Og en 2. Suppleant for 1 år ad gangen.


Stk. 9. Der vælges 2 revisorer for 2 år ad gangen, således at 1 er på valg hvert år.


Stk 10. Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.


§ 6.

Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningens indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.


Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse over for foreningen ud over kontingentforpligtigelsen.


Stk. 3. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.


§ 7.

Stk. 1. Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts hvert år, og indkaldes med annoncering i dagspressen med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel,- eller ved opslag på klubbens hjemmeside, også med mindst 14 dages varsel.


Stk. 2. Forslag der ønskes behandles på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 8 dage før.


Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer med gyldigt medlemskort samt æresmedlemmer har stemmeret. For medlemmer under 15 år gælder dog, at stemmeretten kan varetages af én forældre. (En stemme pr. Medlem).


Stk. 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen) dog kræves til udelukkelse af et medlem samt ændring af disse vedtægter mindst 2/3 af de givne gyldige stemmer for forslaget.


Stk. 5. Der føres protokol over vedtagne beslutninger


§ 8. På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetællere

3. Aflæggelse af beretninger

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab

5. Godkendelse af overordnet budge

6. Behandling af indkomne forslag

7. Valg i henhold til § 5:

     1. Formand, ungdomsformand samt 1 bestyrelsesmedlem. 

        Første gang for 2 år. (Lige år)

     2. Kasserer, Seniorudvalgsformand samt ved 7 bestyrelsesmedlemmer – 2 bestyrelsesmedlemmer.

     3. Første gang for 1 år. (ulige år)

     4. Bestyrelsessuppleanter

     5. Revisor

     6. Revisorsuppleant

8. Eventuelt

§ 9.

Stk. 1. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftlig krav herom med forslag til dagsorden.


Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter at kravet herom er modtaget og den skal indvarsles i lighed med ordinær generelforsamling.


§ 10. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, den samlede bestyrelse.


§ 11. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden


§ 12. Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 13. Der føres protokol over vedtagne beslutninger. Protokollen vedtages af bestyrelsen senest ved næste møde. Protokol kan gøres i bog form eller gemmes elektronisk hvor alle bestyrelsens medlemmer har adgang, - åbne dagsordner kan lægges på klubbens hjemmeside.


§ 14. Foreningens regnskabsår går fra 1. Januar til 31. December og senest 14 dage før generalforsamlingen i marts, afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.


§ 15.

Stk. 1. Foreningen kan kun opløses når 2/3 af stemmeberettigede i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor. (Jf. § 9, indkaldelse).


Stk. 2. Ophører foreningen at eksistere, må foreningens ejendele ikke deles mellem medlemmerne, men skal henstå til hjælp ved eventuel ny start. Sker dette ikke inden 3 år, skal pengene overgå til en anden idrætsforening i Svebølle by eller almennyttig fond. 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen den. ___25.08.2016____


SBI Vedtægter.pdf